cialis precio bajo €143.42

Fotogalerii najdete ZDE.

Zpráva o činnosti 11. Frýdlantského okrsku za rok 2022 (Michal Bílek)

Bratři a sestry, zasloužilí hasiči, vážení hosté,
dovolte mi, abych vás seznámil s činností Frýdlantského okrsku za uplynulý rok 2022.
Náš okrsek má k 1. lednu 2023 711 členů (z toho 446 mužů a 265 žen), přičemž největším sborem je se 116 členy Nová Ves. Podle počtu členů i počtu sborů je náš okrsek největší v OSH Frýdek-Místek. Již několik let se držíme nad lehce hodnotou 700 členů. To, že jsme největší okrsek dle členské základny je dáno i tím, že máme nejvíc mladých hasičů do 18 let – 193.
Ve Výkonném výboru OSH náš okrsek zastupuje Michal Bílek, v Okresní odborné radě represe Libor Žák, v Okresní odborné radě mládeže Zuzana Petrová a v Okresní odborné radě prevence Roman Milata. Dále ještě v Okresní kontrolní a revizní radě pracuje pan Jiří Mazal z Nové Vsi.
Přání, abychom se vrátili k obvyklému způsobu života v roce 2022, ještě nebylo zpočátku naplněno, protože stále doznívala covidová pandemie. A tak se předcházející valná hromada Frýdlantského okrsku konala až 25. března v Obecním domě v Malenovicích.
26. března pak ve Vyšních Lhotách v restauraci Maryčka proběhlo Shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů okresu Frýdek-Místek.
26. dubna se v Metylovicích uskutečnila jarní porada okrsku.
V květnu proběhla akce Daruj krev s dobrovolnými hasiči. Všem devíti dárcům z našeho okrsku děkuji.
8. května se na Pržně uskutečnila okrsková soutěž za účasti šesti družstev mužů a dvou družstev žen.
V mužské kategorii zvítězilo Lubno před Malenovicemi a další čtyři týmy svůj pokus nedokončily. V ženské kategorii byly první Metylovice, druhé Pstruží. Děkuji všem závodníkům za účast a sborům za práci, kterou při průběhu této soutěže odvedly. Bohužel se opět projevilo, že čistě travnatá plocha má pro pořádání soutěže své limity. Navíc letos jsme museli částečně ustoupit mimo fotbalové hřiště a terén kolem základny měl vliv na úroveň soutěže. Zkrátka v tomto systému nás to stojí spoustu práce s organizací, která ale nakonec přijde vniveč. Proto jsme se na podzimní poradě okrsku dohodli, že pro příště budeme okrskovou soutěž pořádat na místech, kde probíhají tradiční pohárové soutěže a celou soutěž zorganizuje místní pořadatel s přispěním okrsku. V roce 2023 bude okrsková soutěž na Nové Vsi, v následujících letech jistě i v Malenovicích a Metylovicích. Uvidíme, jestli najdeme i další připravené pořadatele.
15. května v Malenovicích v kostele na Borové proběhla tradiční pouť ke svatému Floriánovi spojená s prvním setkáním jednačtyřiceti hasičských praporů okresu Frýdek-Místek.
Okresní kolo v požárním sportu proběhlo 22. května na stadionu Slezan ve Frýdku-Místku. Zastoupení jsme měli alespoň v rozhodcovském sboru.
3. září se konala oslava 100 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Hodoňovicích, na které hodoňovický sbor obdržel Medaili Za zásluhy. Stejné vyznamenání bylo v uplynulém roce na valné hromadě uděleno také SDH Frýdlant nad Ostravicí, který si připomínal 135. výročí svého založení.
26. října v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi převzal Rudolf Šrubář titul Zasloužilý hasič. Od roku 1994 tak bylo v našem okrsku již devatenácti členům uděleno toto vyznamenání. Čtvrtina frýdeckomísteckých zasloužilých hasičů je z Frýdlantského okrsku.
2. listopadu proběhla v areálu Odborného učiliště požární ochrany ve Frýdku-Místku porada starostů sborů, kterou svolalo Okresní sdružení hasičů.
17. listopadu se v Metylovicích uskutečnila podzimní schůzka okrsku.
Během roku jsme se také potkávali na pohárových soutěží. V našem okrsku se jich uskutečnilo deset + okrsková soutěž, z toho pět v kategoriích mladých hasičů. Mimo to se ještě uskutečnilo v dubnu v Metylovicích TFA, v srpnu v Metylovicích Soutěž netradičních družstev, v září na Nové Vsi PS-8 Cup, v říjnu pořádali malenovičtí hasiči svůj Mal Cup.
Největší aktivitu v tomto ohledu projevily sbory Nové Vsi a Metylovic, které z uvedených dvanácti závodů absolvovaly 11, Lubno a Malenovice 10, Pržno 6.
Družstva z našeho okrsku se účastnila Moravskoslezské ligy (Metylovice, Lubno, Malenovice), Netradiční ligy (Pstruží), Moravskoslezské ligy mladých hasičů (Malenovice, Lubno, Nová Ves, Pržno), Nová Ves a Pstruží pořádali kolo Beskydské ligy. Do celoroční hry Plamen 2021/2022 se zapojili Metylovice, Baška, Nová Ves a Pržno, podzimního závodu požárnické všestrannosti v říjnu uplynulého roku se zúčastnila družstva Metylovic, Bašky, Pržna a dorostenečtí jednotlivci z Frýdlantu n.O.
A tradičně z toho byla i medailová umístění. Ženy Metylovic získaly stříbro v Moravskoslezské lize, ženy Pstruží stříbro v Netradiční lize, v MSL mladých hasičů zvítězili mladší žáci Malenovic, bronzoví byli mladší žáci Lubna, zlato a stříbro brali dorostenci Nové Vsi. V Poháru starosty OSH FM brali druhá místa mladší žáci Lubna, starší žáci Lubna a dorostenci Nové Vsi. V okresním kole hry Plamen třetí místo obsadili mladší žáci Metylovic.
Opět jsme družstva našich mladých hasičů bodovali v Okrskovém poháru mládeže, o tom bude více ve zprávě vedoucí mládeže, kdy rovněž naše družstva odhodnotíme.
Jsem rád, že byly naše sbory aktivní a zapojily se do dotačních programů Národní sportovní agentury, Moravskoslezského kraje a místní akční skupiny Frýdlantsko-Beskydy. Našimi obvyklými největšími podporovateli jsou obce. Ale z vlastní zkušenosti vím, že starostové očekávají, že se zapojíme i do jiných finančních zdrojů, než abychom jen chodili s prosíkem za správci obecních a městských rozpočtů.
25. března se ve Vyšních Lhotách uskuteční Shromáždění představitelů sborů, na kterém se bude po čtyřech letech opět hlasovat o navýšení odvodů členských příspěvků okresnímu sdružení, s případnou platností od 1.1.2024. Důvodem je kromě neočekávané inflace v posledním roce také navýšení odvodů, které OSH posílá na ústředí – k tomuto navýšení došlo po více než 20 letech.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se na činnosti Frýdlantského okrsku jakkoli podílejí. Přeji vašim sborům, členům a jejich rodinám vše nejlepší v roce 2023.

Zpráva velitele okrsku č. 11 pro Valnou hromadu okrsku (Libor Žák)

Vážené dámy, pánové, bratři, sestry a milí hosté.
Po zcela vyčerpávající zprávě o činnosti našeho okrsku přednesenou naším starostou okrsku, panem Michalem Bílkem, mi dovolte, abych pouze shrnul činnost odborné rady represe za rok 2022 i přesto, že zápisy z těchto rad přeposílám na Vaše sbory.
Odborná rada represe začala svoji činnost dne 28.2.2022, kdy proběhla její první schůze ve Vyšních Lhotách. Na této se projednávaly informace z kanceláře OSH, informace ohledně hlášení, dotacích, školení rozhodčích, termínů soutěží pořádaných Krajským a Okresním sdružením a dále plán pohárových soutěží,
se žádostí o poslední úpravy termínů. Termín Okresního kola v požárním sportu byl stanoven na neděli 22.5.2022 a konalo se na Stadionu Slezan Frýdek-Místek.
Další schůze proběhla 5.4.2022 již na stanici HZS na ul. Pavlíkové ve Frýdku-Místku.
Byly podány informace z HZS MSK ohledně sbírky Hasiči, hasičům na Ukrajinu a dále upozornění na nebezpečí krádeží vloupáním do hasičských zbrojnic. Dále že je možno trénovat požární sport jednotlivců na stanici v Nošovicích. V případě problémů s výjezdy, toto dávat do zpráv o zásahu. Dále se probíraly termíny okrskových soutěží a organizační zabezpečení Okresního kola. Dále byly podány informace k termínům Krajského kola, akce Daruj krev s hasiči, prvního setkání praporů Okresu Frýdek-Místek, které proběhlo v Malenovicích dne 15.5.2022.
Poprvé se na této schůzi zmínilo možné navýšení odvodů na ústředí. Dále jsme byli informováni, že byl jmenován nový ředitel HZS MSK, p. Kuchař. A při OSH bude mít plánování školení jednotek p. ing Pavlát z HZS a v případě problému s radiostanicemi, je možno se obrátit na pana Tomáše Kocicha, rovněž z HZS.
Při jednání dne 3.5.2022 se probíralo organizační zabezpečení Okresního kola, kdy je zde nutno poděkovat členům z Janovic, Hodoňovic a Pstruží za zajištění technické čety a cisterny na této soutěži, kdy i v minulém roce pokračoval trend nezájmu účasti sborů na této soutěži.
Na jednání odborné rady dne 20.9.2022 byla zmínka o investičních dotacích, včetně jednotek, které byly v Hřensku. Dále byla podána informace na změnu e-mailové adresy u zaměstnanců HZS MSK a že termín cyklického školení v roce 2022 proběhne ve společnosti Hyundai. Bylo provedeno vyhodnocení okresního a krajského kola v PS s tím, že v roce 2023 a 2024 se bude krajské kolo v PS konat u OSH Frýdek-Místek. Starosta OSH apeloval na práci s dorostem v organizacích, jakožto nástupci v jednotkách SDH.
Poslední schůze v hodnoceném období proběhla dne 6.12.2022, kde byla podána zpráva o dobrých ohlasech ve vztahu k cyklickému školení velitelů u firmy Hyundai a dále že může jeden člen působit ve dvou jednotkách, ale nemůže v nich zastávat stejnou funkci. Následně jsme byli seznámeni s výsledky soutěže o Pohár starosty OSH, kdy v kategorii mužů vyhrály Palkovice před Krásnou Mohelnicí a Fryčovicemi.
V kategorii žen vyhrála Lhotka, na druhém místě byly ženy ze Skalice a třetí místo obsadily ženy z Brušperku, ale tyto informace jsou nám již známy, a to díky zprávám, které do našich organizací předává rovněž starosta našeho okrsku, pan Bílek.
Tolik ze zprávy o činnosti v radě represe při OSH Frýdek-Místek.
Na závěr mi dovolte, abych využil této příležitosti a vyslovil uznání před činností ve Vašich organizacích a u vašich jednotek, které jste docílili nejen na poli sportovním, ale i ve společenském životě a rovněž i na úseku represe, neboť při jednáních jsem nezaznamenal žádnou okolnost, která by musela být řešena na odborné radě represe.
Doufám, že i změna při konání okrskového kola v letošním roce bude hodnocena kladně a přispěje ke spolupráci mezi našimi sbory a hasiči z Nové Vsi se již těší na Vaší účast.
A úplně na závěr bych vám rád popřál pevné zdraví a hodně rodinné pohody a těším se na další spolupráci mezi námi. Děkuji na pozornost.

Zpráva vedoucí mládeže Frýdlantského okrsku za rok 2022 (Zuzana Petrová)

Rok se s rokem sešel, pojďme tedy zrekapitulovat rok 2022 v našem okrsku. Náš okrsek čítá 10 sborů z nichž 7 vyvíjí činnost s mládeží.
V březnu pokračovala hra Plamen hadicovou a uzlovou štafetou, kterých se zúčastnily sbory Bašky, Metylovic, Nové Vsi a Pržna. Odborky v roce 2022 plnili pouze mladí hasiči z Metylovic. Pak už přišla na řadu s novým sponzorem Hyundai Moravskoslezská liga mladých hasičů, a i zde jsme měli zástupce ve třech kategoriích – mladší žáci, starší žáci a dorost. Mezi účastníky patřilo Lubno, Malenovice, Nová Ves a Pržno, z nich Lubno, Malenovice a Nová Ves dosáhli na stupně vítězů. Závěrečného kola hry Plamen se zúčastnili mladí hasiči z Bašky a Metylovic, kdy mladší žáci z Metylovic vybojovali bronz a zajistili si tak postup na soutěž o Pohár starosty KSH MSK, kde ve velké konkurenci obsadili 13. příčku. V průběhu roku jsme měli zástupce i na soutěžích v běhu na 60 metrů s překážkami a soutěžích TFA mladých hasičů – na obou to byli zástupci z Bašky.
Do Okrskového poháru mládeže bylo započteno šest soutěží – Nová Ves, požární útok na Plamenu, Malenovice, Lubno, Frýdlant n.O. a Pržno. V každé kategorii bylo 10 zástupců. Mladším žákům kralovaly Malenovice A, před Metylovicemi A a Novou Vsí. Starším žákům vévodilo Lubno, následováno Novou Vsí A a Malenovicemi.
Na podzim se pak konal poslední Závod požárnické všestrannosti v podobě, jaké ho známe a jako samostatná disciplína. Již není součástí hry Plamen. Přesto jsme i zde měli zástupce a nevedli si zle. V dorostencích jednotlivcích zástupci z Frýdlantu n.O. ve svých kategoriích dosáhli na druhou a třetí příčku. Ve smíšených družstvech pak Metylovice vyhrály a Pržno bralo bronz. V kategoriích mladších a starších žáků jsme měli zástupce z Bašky, Metylovic a Pržna.
I v loňském roce se školili noví vedoucí mládeže a obnovovali si klasifikace ti již ocejchovaní.
Věřím, že i v roce 2023 bude práce s mládeží pokračovat a Vám všem přeji mnoho zdaru a také štěstí a zdraví.

Usnesení z Valné hromady Okrsku 11 Frýdlantského konané dne 10.2.2023 v Hodoňovicích

Valná hromada Okrsku 11 Frýdlantského

Schvaluje:
Zprávy o činnosti a hospodaření okrsku.

Ukládá:
a) Jednotlivým sborům v požadovaných termínech zpracovat a doručit na OSH písemné podklady požadované OSH a do stanoveného termínu zaplatit odvod členských příspěvků.
b) Starostovi okrsku v požadovaných termínech zpracovat a doručit na OSH písemné podklady požadované OSH.
c) Starostům SDH zajistit účast sboru na schůzích a poradách organizovaných OSH a okrskem.
d) Výborům SDH dbát na řádnou přípravu soutěží, získávání nových rozhodčích a jejich zapojení do okresních akcí. Udržet vysokou úroveň soutěží a zasílat v řádných termínech vyhodnocení na OSH.
e) Funkcionářům okrsku a SDH Nová Ves připravit 1. kolo v požárním sportu na Nové Vsi.
f) Okrskové vedoucí mládeže vyhodnotit Okrskový pohár mladých hasičů.

Doporučuje:
a) Všem SDH okrsku podpořit účastí soutěžních družstev soutěže pořádané jednotlivými sbory v okrsku.
b) Vzájemně se podporovat i při pořádání jiných akcí, aby tyto měly důstojný průběh a příznivý ohlas u veřejnosti.

Zanechej komentář

K zanechání komentáře ke článku musíte být přihlášen. Přihlásit »