Valná hromada 2020 a 2021

30 Lis

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Metylovice v letech 2020 a 2021
Zpráva o činnosti mladých hasičů za roky 2020 a 2021
Zpráva o soutěžní sezóně 2020 a 2021 seniorských družstev SDH Metylovice
Zpráva o činnosti výjezdové jednotky SDH Metylovice za roky 2020 a 2021
Zpráva kontrolní a revizní rady SDH Metylovice za roky 2020 a 2021
Vyznamenání na valné hromadě SDH Metylovice 26.11.2021
Plán práce Sboru dobrovolných hasičů Metylovice na rok 2022
Usnesení valné hromady SDH Metylovice

Fotogalerii najdete ZDE.

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Metylovice v letech 2020 a 2021 (starosta sboru Milan Pečinka)

Dobrý podvečer, sestry a bratři, pozvaní hosté,
scházíme se zde pro nás v nezvyklém čase, abychom si zhodnotili nejen rok 2021, ale také rok 2020, protože vlivem pandemie Covid-19 se naše poslední valná hromada uskutečnila před více než dvaadvaceti měsíci.
Než se dostaneme k hodnocení, chci jen krátce připomenout, že rok 2020 a jak se později ukázalo i 2021 byl na všech úrovních rokem volebním. Valná hromada našeho sboru si 4. ledna 2020 zvolila staronový výbor na období 2020-2025. V jeho čele je současný starosta Milan Pečinka.
21. února v Malenovicích byl na valné hromadě Frýdlantského okrsku jeho starostou opět zvolen Michal Bílek. A ani ve vedení okrsku nedošlo k žádným změnám. Vlivem pandemie ovšem došlo k posunu voleb na úrovni okresu a kraje do podzimního termínu.
19. září v Soběšovicích Shromáždění delegátů SDH okresu Frýdek-Místek volilo starostu, náměstky a výkonný výbor OSH Frýdek-Místek. Starostou byl podruhé zvolen Dalibor Velčovský.
4. října v Ostravském hotelu Clarion proběhlo krajské shromáždění delegátů, kde byl starostou KSH Moravskoslezského kraje zvolen Stanislav Kotrc z Nového Jičína.
VI. Sjezd Sdružení hasičů Čech, Moravsky a Slezska byl ovšem odložen až na rok 2021 a uskutečnil se 9. července v Brně. Starostkou byla zvolena dosavadní náměstkyně Monika Němečková z Pískové Lhoty, ovšem žijící v Ostravě, a Moravskoslezský kraj má poměrně silné zastoupení v dalších vedoucích pozicích. Náměstky byli zvoleni Richard Dudek a Zdeněk Nytra, předsedou Ústřední kontrolní a revizní rady Jan Bochňák.
To, že byla poprvé v historii starostkou všech dobrovolných hasičů zvolena žena, jistě není nějakou ojedinělou skutečností. Vždyť i náš sbor má mezi svými členy mírnou převahu něžného pohlaví.
A nyní k naší činnosti v roce 2020.
11. ledna se naše delegace zúčastnila výroční členské schůze družební organizace v Turzovce.
14. ledna se tři naše kolektivy zapojují do Tříkrálové sbírky.
25. ledna v místní Sokolovně pořádáme tradiční hasičský bál.
3. února jsme se rozloučili s bratrem Emanuelem Karteczkou.
12. března vláda České republiky kvůli ochraně zdraví obyvatel před novým typem koronaviru vyhlásila na 30 dní nouzový stav. Ze strany SH ČMS byly zrušeny všechny soutěže včetně pohárových do 30. června. To znamená, že neproběhlo naše TFA a omezila se i celkově spolková činnost.
30. dubna jsme v omezením počtu postavili máj a 5. května jsme se zúčastnili pietního aktu u pomníku padlých u příležitosti 75 let osvobození Metylovic.
12. května přijalo vedení SH ČMS rozhodnutí o postupném uvolňování opatření. Vyplynulo z toho, že pohárové soutěže se mohou konat, ale zatím bez diváků a v maximálním počtu 100 osob. Postupným rozvolňováním se započala i práce s kolektivem mladých hasičů. Probíhaly schůzky a tréninky.
25. května proběhla schůzka zástupců sborů a obce Metylovice k tvorbě zadání na architektonickou studii zateplení a stavebních úprav v novější budově hasičské zbrojnice.
30. května dopoledne proběhla brigáda za účelem betonování nové vývěsní skříňky a odpoledne jsme za ne zrovna příjemného počasí smažili vaječinu a káceli máj.
Byl také schválen náš návrh na udělení titulu Zasloužilý hasič Miroslavu Juřicovi. Předávání titulu bylo plánováno na listopad 2020.
V červnu rozvolňování postoupilo dál a bylo možné pořádat již akce do 500 osob a mohli jsme tedy plánovat naši pohárovou soutěž. Za tímto účelem proběhla 16. června organizační schůzka u starosty obce.
4. července se na fotbalovém hřišti uskutečnil 54. ročník naší pohárové soutěže. Jeho organizace byla značně náročná, neboť v průběhu týdne před soutěží opět došlo ke zpřísnění hygienických opatření na území okresu Frýdek-Místek. Tomu jsme se museli přizpůsobit, ale přesto k nám v průběhu soutěže postupně dorazilo 57 družstev. Dík patří za vstřícnost starostovi obce, organizátorům a našim sponzorům.
29. srpna se v areálu muzea Kožane město uskutečnil 28. ročník recesní Soutěže netradičních družstev. Vzhledem k nižšímu počtu přihlášených družstev jsme se rozhodli pro dvoukolovou soutěž. Jubilejní desáté vítězství vybojovali Bílci. Chci poděkovat všem, kteří se organizačně podíleli a obci Metylovice za poskytnuté zázemí.
5. září proběhla metylovsko-oprechtická hasičská svatba, kdy si své ANO řekli Martina Uhrová a Honza Krejčí. Blahopřejeme.
26. a 27. září jsme pro naše aktivní členy a rodinné příslušníky organizovali zájezd. Navštívili jsme ve Znojmě podzemí a městský pivovar. Poté jsme se přesunuli do Vinařství Hanuš v Blučině. Na zpáteční cestě jsme v neděli navštívili ZOO v Olomouci. Poděkování patří těm, kteří se podíleli na přípravě a organizaci – Janě, Luďkovi a dalším.
17. října jsme sbírali železný šrot.
30. října opustil navždy naše řady nejstarší člen sboru pan Václav Pečinka. Bylo mu 91 let.
S přicházející druhou vlnou pandemie se neuskutečnil Krmáš, který jsme v minulých letech pořádali ve spolupráci s obcí Metylovice.
27. prosince jsme podnikli náš tradiční povánoční výšlap na Solárku.
Vzhledem k tomu, že pandemie Covidu-19 nepolevovala, přijalo Sdružení hasičů opatření, kterým se odsunuly valné hromady sborů a okrsků na období, kdy to Proti-epidemiologický systém Ministerstva zdravotnictví dovolí.
V roce 2020 jsme se zapojili do dotačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (obdrželi jsme 51 700 Kč) a Moravskoslezského kraje (získali jsme dotaci 80 000 Kč). Na činnost našeho sboru jsme od Obce Metylovice obdrželi dotaci 129 300 Kč.
Nyní se už posuňme do letopočtu 2021. Stáli jsme na prahu nového roku s vyhlídkou naděje, že rok 2021 bude lepší než ten předcházející. Že tomu tak brzy ještě nebude se přesvědčil i náš sbor, neboť pandemie pokračuje a zasahuje i do spolkového života. I přes nelehkou dobu se nadále schází výbor, který řídí chod sboru.
V lednu jsme s odevzdáním hlášení o činnosti za rok 2020 a dalších nezbytných dokumentů podali návrhy na vyznamenání – mimo jiné titulu Zasloužilý hasič Vavřínu Michalcovi.
Poprvé od 1970 se v lednu neuskutečnil hasičský bál.
21. února se v Palkovicích konala svatba našeho člena – své ANO si řekli Markéta a Radim Tomáškovi.
24. března ve věku 57 let náhle zemřel bratr Ivo Němec.
6. dubna jsme se v kostele Všech svatých v Metylovicích rozloučili s Anežkou a Václavem Šigutovými.
Na 10. dubna jsme plánovali TFA, ale to se opět neuskutečnilo.
30. dubna jsme postavili máj.
Okrsková soutěž na Pržně je v tradičním termínu 8. května zrušena. Zároveň však dochází pozvolně k rozvolňování proti-covidových opatření.
U příležitost 135. výročí založení našeho sboru se uskutečnila v neděli 23. května v metylovském kostele mše za živé a zemřelé hasiče. Při mši byla místním farářem Václavem Ganderou požehnána socha svatého Floriána, kterou jsme pak umístili do výklenku ve fasádě hasičské zbrojnice.
28. května se starosta sboru Milan Pečinka zúčastnil valné hromady Sportovního klubu Metylovice.
30. května jsme smažili vaječinu spojenou s kácením máje.
Po celý květen probíhá akce Daruj krev s dobrovolnými hasiči, do které se mohli zapojit naši členové i příznivci. Vzhledem k nedostatku krve bylo 22. července vyhlášeno druhé kolo této akce s trváním do konce srpna.
20. června se naší člence Báře Šigutové narodila dcera Nela Kocurková. Gratulujeme.
29. června zorganizovala naše vedoucí mládeže Denisa Izvorská pro žáky základní a mateřské školy hasičský den. Do této akce se zapojili naši mladí i starší členové.
V sobotu 3. července jsme na místním fotbalovém hřišti pořádali 55. ročník pohárové soutěže. Samotná organizace je vždy náročná a odměnou byla účast 52 družstev. Chci tady poděkovat obci, že dokázala připravit areál včetně parkovacích ploch, poděkování patří občanům, kteří si našli čas a přišli podpořit závodníky i náš spolek. Poděkování patří organizátorům a sponzorům, díky kterým jsme mohli ocenit úspěšná družstva.
9. července se v Brně uskutečnil několikrát odložený a již v úvodu zmiňovaný VI. Sjezd Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
21. srpna proběhl v areálu u metylovského muzea 29. ročník Soutěže netradičních družstev. Přihlásilo se osm družstev, včetně týmu Koloběžek z Oprechtic, který jistě zpestřil toto klání. Dalším nečekaným zpestřením byl poplach, který byl vyhlášen naší jednotce a ta vyrazila do Frýdlantu nad Ostravicí k požáru ledničky v domově seniorů. I přes tuto situaci soutěž pokračovala, a nakonec zvítězil tým z Čupovic. Poděkování patří všem organizátorům a účastníků této soutěže a již se těšíme na příští rok, kdy uspořádáme jubilejní 30. ročník.
4. září odjela čtyřčlenná delegace na výroční členskou schůzi hasičů naší družební organizace z Turzovky.
Na pozvání hasičů z Lubna se 18. září zástupci našeho sboru účastnili o rok odložených oslav 90 let založení lubenského sboru.
V neděli 19. září jsme vyvěsili černý prapor na památku dvou hasičů z jednotky SDH obce Koryčany, kteří zahynuli při výbuchu rodinného domu.
25. září jsme sbírali železný šrot.
16. října Okresní sdružení hasičů Frýdek-Místek organizovalo školení starostů a hospodářů. Za náš sbor se tohoto školení účastnili Anička a Vladimír Bílkovi.
26. října v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi převzali naši členové Miroslav Juřica a Vavřín Michalec titul Zasloužilý hasič.
6. listopadu proběhlo v Třanovicích Shromáždění představitelů sborů Okresního družení hasičů Frýdek-Místek, kterého se účastnil starosta našeho sboru Milan Pečinka a starosta Frýdlantského okrsku Michal Bílek.
Zároveň 6. listopadu odpoledne proskovičtí hasiči ve Staré Bělé zorganizovali slavnostní zakončení 19. ročníku Moravskoslezské ligy v požárním útoku. Pro nás to byla mimořádně významná akce, protože naše ženy převzaly putovní pohár a zlaté medaile za celkové vítězství. Muži nad 35 let převzali medaile bronzové.
11. listopadu proběhla v naší zbojnici valná hromada Frýdlantského okrsku, kterou svolal okrskový starosta Michal Bílek.
I když nás různá opatření omezují, tak si myslím, že jsme toho za rok 2021 stihli docela dost. Chtěl bych poděkovat všem našim podporovatelům, příznivcům a sponzorům. Prostřednictvím grantů a dotací nás podpořila Obec Metylovice částkou 80 400 Kč, Moravskoslezský kraj částkou 80 000 Kč a Národní sportovní agentura částkou 50 062 Kč.
Tolik ke zprávě o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Metylovice. Přejme si, abychom se znovu vrátili k obvyklému životu. Přeji vám zdraví, poklidné vánoční svátky a vše nejlepší v roce 2022.

Zpráva o činnosti mladých hasičů za roky 2020 a 2021 (vedoucí mládeže Denisa Izvorská)

Sezona 2020 snad ani nestojí za řeč. Vnější podmínky ji omezily na pouhé čtyři soutěže v požárním útoku, kterých se navíc zúčastnilo jen družstvo mladších žáků. Časy byly kolem 18-19 vteřin a umístění mezi 5. a 8. místem. K tomu jeden neplatný pokus. Z mimosoutěžních aktivit jsme stihli Tříkrálovou sbírku a Noc v hasce.
Rok 2021 byl mnohem veselejší a pestřejší. Když jsme se v květnu po více než půlroční pauze odhodlali k prvnímu tréninku, měli jsme strach, že dětí přijde pět a půl, navíc každé o pět kilo těžší a o polovinu pomalejší. Ale naštěstí to byla naprosto zbytečná obava. Mlaďoši i my jsme byli nadšení z toho, že se zase v plné síle a v plném počtu vidíme, a tento počáteční elán, radost a energii se nám podařilo promítnout jak do přístupu k tréninkům a účasti na soutěžích – chtěli jsme toho objet co nejvíc, tak i do dosažených výsledků – několikrát cinkla pomyslná či skutečná medaile.
Konkrétně: Mladší zvítězili v Místku-Bahně a na Lučině, druhé místo si připsali na Pržně a na oprechtické noční, a za zmínku stojí ještě brambory z Morávky. Nejlepším časem sezony bylo 15,90 z Lučiny a velmi cenný skalp ostatních 25 týmů.
Starší tradičně bojují s větší konkurencí, a tak je zlato z Bahna sice jediné, ale počítá se. K tomu bronz na Pržně a dvě čtvrtá místa na oprechtické noční a na Lučině. Navíc! Starší se do toho letos opřeli s takovou vervou, že dvakrát překonali dosavadní domácí rekord: nejdříve začátkem prázdnin časem 15,05 v Bahně, a následně na konci srpna v Pržně. Takže aktuální nejlepší čas starších žáků Metylovic je 14,67. Vydržme, a třeba to brzo dotáhneme na ty třináctky a dvanáctky, které přinášejí vítězství.
Na podzim se opět rozběhl Plamen, celoroční hra, které se rádi a pravidelně účastníme. Mladší 10. místem trošku zůstali za očekáváním, ale aspoň mají na jaře co napravovat a dohánět. Starší 7. místem potěšili, a zaseli semínko pro útok na top five.
Mezi letními pohárovými jsme stihli návštěvu lanového centra, kde jsme utužili fyzické i psychické dovednosti, a také tradiční Noc v hasce, kde jsme nejen v rámci Stezky odvahy utužili kolektiv. Několik odvážlivců z řad starších pomohlo organizačně zabezpečit Trojsešup (místní turistickou akci), který se konal začátkem října. Další mimosoutěžní akce byla naplánována na listopad, ale zatím je tedy odložena – doufejme, že na rok 2022 (a ne třeba na 2023).
A teď už jen nepostradatelné díky: Děkuji především dětem, jednak za skvělé výsledky, které jsem s hrdostí mohla prezentovat, ale také za to, jak skvělá parta jsou. Doufám, že Vám to dloooouho vydrží! A děkuji Vám i za to, jak jste to tady na začátku rozesmáli a roztančili, i když nácvik byl velmi dobrodružný a z týdne na týden se měnil. Dále samozřejmě musím poděkovat Zuzce a Michalovi, troufám si říct, že my tři jsme taky docela slušná a za ta léta utužená parta, která stojí při sobě. Děkuji také všem rodičům, za jejich přístup a pomoc např. při transportu na soutěže. Další velmi důležitý a veliký dík patří sboru, výboru a obci, bez těchto subjektů a jejich výrazné podpory bychom snad ani nemohli fungovat. No a v neposlední řadě děkuji Vám, za pozornost a přízeň. Děkuji!

Zpráva o soutěžní sezóně 2020 a 2021 seniorských družstev SDH Metylovice (člen výboru SDH Michal Bílek)

Uplynulé dvě sezóny si byly tak podobné, a přesto hodně rozdílné. Na jaře 2020 nebylo vůbec jisté, zda nějaká hasičská sezóna proběhne. Podmínky pro pořádání jakýchkoliv soutěží nebyly dobré, ale nemálo pořadatelů ve spolupráci s Radou Moravskoslezské ligy projevilo svou odvahu, schopnosti a vůli. Takže se 20. června v Oprechticích opatrně rozběhl 18. ročník Moravskoslezské ligy. Uskutečnilo se deset ligových kol, přičemž třetím z nich byla naše soutěž.
Naše ženy v lize obhajovaly bronzové medaile, a přestože se pětkrát umístily na bedně, celkově z toho bylo čtvrté místo za Svinovem, Skalicí a Tískem.
V mužském týmu došlo k omlazení na proudech, které se povedlo sice jen z poloviny, ale i za to můžeme být rádi. Sbírání zkušeností se projevilo i na celkovém umístění, když obsadili 21. příčku.
Nicméně prodloužili jsme medailovou úspěšnost na čtvrtý rok v řadě, když se veteránům podařilo doslova vybojovat stříbro.
Sezónu jsme, aniž bychom to tušili, zakončili na Ostravici, kde jsme zvítězili v mužské, ženské i veteránské kategorii – pro nás opět jeden historický primát.
Bohužel pak už nastalo další podzimní utahování šroubů. V sezóně 2020 jsme tak absolvovali pouhých 12 soutěží, což je nejmíň od roku 1984.
Nezúčastnili jsme se žádného TFA a jen jednoho běžeckého závodu – Zuzana Bílková obsadila 2. místo v Dobraticích.
54. ročník naší pohárové soutěže proběhl za poněkud dramatických podmínek, když jen pár dní před jejím konáním došlo k výraznému snížení limitu návštěvníků. Ale místo toho, abychom se vzdali, přemýšleli jsme, jak nastavit podmínky soutěže tak, aby mohla proběhnout. Účast 57 družstev sice v tomto ligovém ročníku nebyla nejvyšší, ale nepochybuji, že jsme předvedli maximum možného. V mužské kategorii zvítězil Prchalov B, v ženské Skalice. Mužskou i ženskou kategorii nad 35 let opanovaly domácí týmy.
Zatímco sezóna 2020 byla ve znamení vůle a nezlomnosti, sezóna 2021 byla čirá radost. Asi čekáte patos, nezklamu vás.
Začátek byl stejný jako v roce předcházejícím. Neproběhla zimní příprava Ani jaro jako by nebylo a začínali jsme opět prvním ligovým kolem.
Výkony mužů byly v úvodu lehkým nadprůměrem. Povedla se jim domácí soutěž, ale až koncem července se bodová umístění stabilizovala a rázem bojovali o celkovou TOP desítku. A vzhledem k tomu, že na posledním kole tlak ustáli, bylo z toho konečné 8. místo. Posun o 13 příček oproti předcházející sezóně dělá naše muže nekorunované skokany roku. Nejlepším dílčím umístěním jim bylo 4. místo ve Větřkovicích a nejlepší čas – 14,59 předvedli v Petřvaldíku.
Na domácí soutěži se představilo také mužské béčko, které si za čas 16,466 odneslo solidní 12. pozici.
S muži nad 35 let jsme měli určitou vizi, která ovšem vzala za své, a tak jsme zhruba dva týdny před začátkem ligy přebudovali sestavu a do sezóny šli s tím, že se nedáme zadarmo. Ligová umístění byla jako na houpačce, ale stále jsme mohli pomýšlet na medaili. Vítězství jsme sbírali na pohárových soutěžích mimo ligu, a nakonec jich bylo pět – na Nové Vsi, v Petřvaldíku, ve Staré Vsi, v Petřvaldu a na Ostravici. Ale až úplně poslední soutěžní pokus ligové sezóny měl rozhodnout o medailistech. Oprechticím se jejich útok nepovedl a my jsme si tak dokráčeli k bronzovým medailím – našim sedmým v jedenáctileté historii veteránské kategorie. Nejlepší čas sezóny – 15,269 se nám povedl v Bartovicích.
Po roční pauze se v září opět uskutečnila soutěž na Pstruží v kategoriích nad 40 a nad 50 let. Naši čtyřicátníci opět patřili k hlavním favoritům, ale po technických problémech z toho bylo tentokrát 3. místo. Ovšem poprvé jsme složili i tým padesátníků a ti vše vynahradili. Traťovým rekordem s přehledem zvítězili.
Tradičně na třech závodech se představily i naše ženy nad 35 let a tradičními soupeřkami jsou jim Oprechtice. Žádná série netrvá věčně, takže po deseti vítězstvích náš tým obsadil na úvod v Oprechticích druhé místo, ale pak už přidal dva triumfy a v Bartovicích dokonce časem 19,147, kdy pouze o 12 setin zaostaly za svým rekordem.
Když našim ženám v roce 2018 proklouzly zlaté medaile na posledním kole doslova mezi prsty, říkali jsme si, že to byla možná jedinečná příležitost, která se už nemusí opakovat.
I letos byly za hlavní favoritky považovány obhájkyně titulu ze Svinova. Naše ženy si v Malenovicích připsaly čtvrté místo, pak přišlo vítězství v Oprechticích. Zaváhání ve Svinově, ale vzhledem k předvedenému času nečekané vítězství na domácí soutěži – po dvaadvaceti letech. Rozpačité šesté místo v Košatce, třetí v Pustkovci a čtvrté ve Vrbici. V této chvíli byla ztráta na Svinov již třináctibodová a vypadalo to, že nám mohlo klapnout alespoň stříbro, případně bronz. Jenže se začátkem srpna se rozjel tank, který soupeřky nedokázaly zastavit. Vítězství v Petřvaldíku, o setinu druhé místo ve Větřkovicích, vítězství v Mošnově a vítězství v Bartovicích časem 16,097 s což byl nejen nejlepší ligový výkon sezóny, ale také čtvrtý nejlepší čas historie. Před posledním kolem byl náskok rázem luxusních 10 bodů, ale ještě nic nebylo hotovo.
A tak tady byl opět Jistebník, poslední rozhodnutí. Naše ženy nenechaly nic náhodě šly na start už před svými soupeřkami. Měl by jim stačit i čas kolem 18 vteřin, ale takhle se o titul bojovat nedá. Útok se jede na plno a tentokrát se už žádné pokračování antické tragédie z před tří let nekoná. Čas 16,775 našim ženám dává jistotu a jde se slavit. Adéla Štandlová na pravém proudu dokonce časem 15,769 vytvořila nový ženský rekord MSL na jednom terči.
Na slavnostním zakončení Moravskoslezské ligy jsme si krom dvou sad medailí odnesli také 18 individuálních a týmových ocenění v anketách All Stars. Byl to vskutku metylovský večer.
V roce 2021 jsme se zúčastnili také jednoho TFA – Martin Koliba skončil šestý v Guntramovicích, a tří běžeckých závodů, ze kterých si třetí místa odnesly Zuzana Bílková v Hošťálkovicích a Denisa Izvorská v Trojanovicích.
Závěrem bych se chtěl ještě zastavit u naší pohárové soutěže a bude to taková parafráze jednoho slavnějšího projevu.
Více než deset let jste na tomto místě slyšeli z mých úst v různých obměnách totéž: jak naše soutěž vzkvétá, kolik k nám přijelo družstev a jak jsme v tomto ohledu nejlepší v Moravskoslezské lize, jak jsme z toho všichni šťastni a jaké krásné perspektivy se před námi otevírají.
Předpokládám, že nyní stejně jako já odmítnete, abychom si něco dál nalhávali.
Naše soutěž nevzkvétá. Jako jediní z kandidátů na pořadatelství Moravskoslezské ligy máme místo asfaltové či dlážděné plochy stále koberce kolem základny. Toto řešení bylo vcelku pokrokové, bohužel před dvaceti lety. Takovými náročnými přípravami ani není smysluplně využit velký potenciál pořadatelů, přičemž i při našem maximálním nasazení už ke konci soutěž ztrácí na své regulérnosti. Tento stav již není dál udržitelný ani v horizontu několika dalších let a bez této nutné investice míříme do bezvýznamnosti.
Abych však nekončil jako nějakým výjevem z apokalypsy, pevně věřím, že najdeme vůli a podporu napříč zastupitelstvem pro to, aby se na jaře 2022 mohla tato naše priorita zrealizovat.

Zpráva o činnosti výjezdové jednotky SDH Metylovice za roky 2020 a 2021 (velitel jednotky Rudolf Mališ)

Výjezdová jednotka SDH Metylovice má 17 členů. Z toho má 5 členů velitelský kurz, 6 strojnický kurz, 5 kurz obsluha motorových pil a 12 kurz nositele dýchací techniky.
V uplynulých dvou letech v jednotce přibyl jeden nový člen a skončili tři – tímto jim chci za jejich činnost poděkovat.
V roce 2020 jednotka zasahovala u 30 událostí.
Z toho: 8 x požár, 1 x dopravní nehoda (strom spadlý na auto), 1 x planý poplach, 20 x technická pomoc (spadlé stromy, čištění kanalizace, likvidace hmyzu, kočka na stromě)
21 x jsme zasahovali v obci a 9 x mimo obec.
V roce 2021 jsme do dnešního dne zasahovali u 19 událostí
Z toho: 5 x požár, 1 x záchrana osob z vody, 1 x ostatní pomoc, 12 x technická pomoc (spadlé stromy, nebezpečný hmyz, osoba pod spadlým přístřeškem, vyteklá vysoká pec, odchyt zmije)
13 x jsme zasahovali v obci a 6 x mimo obec
V uplynulých dvou letech se z rozpočtu výjezdové jednotky z významnějších investic pořídil lanový zvedák a vysavač na vodu. Jednotka obdržela dar od Moravskoslezského kraje – 6 dýchacích přístrojů Dräger 4000, které nahradily zastaralé přístroje Saturn.
Děkuji členům jednotky za jejich čas a odvedenou práci a rovněž zaměstnancům obecního úřadu za spolupráci.

Zpráva kontrolní a revizní rady SDH Metylovice za roky 2020 a 2021 (revizor SDH Gabriela Ryšková)

Z pověření kontrolní a revizní rady SDH Metylovice předkládám dnešnímu jednání zprávu o výsledcích kontrolní činnosti v uplynulém období.
Kontrolní a revizní rada ve složení Gabriela Ryšková a Dagmar Jurečková se během roku se schází pravidelně na výborových schůzích, provedla 3 x kontrolu plnění usnesení z Valné hromady a revizi pokladny.
Evidence členské základny je řádně vedena, sbor měl k 1.1.2020 90 řádných členů, z toho 16 mladých hasičů do 20 let a 2 čestné členy. V roce 2020 a 2021 do sboru přistoupili Tomáš Kaňok, Matyáš Bílek, Nikola Bílková, Eliška Kalivodová, Nikola Placková, Laura Kociánová, Jan Herot, Matěj Jiří Smolík. Bohužel naše řady opustili Emanuel Karteczka,Václav Pečinka, Ivo Němec, Anežka Šigutová a Václav Šigut. Sbor má k dnešnímu dni 95 členů, z toho 22 členů do 20 let a 1 čestného člena.
Členské příspěvky byly odvedeny okresnímu sdružení v lednu 2020 a 2021. Za další přistoupivší členy byly příspěvky hrazeny průběžně ke dni vstupu do sboru.
V březnu 2020 a 2021 bylo elektronicky podáno řádné daňové přiznání.
Výbor pracuje v 15 členném složení a v roce 2020 se sešel 10 x, v roce 2021 11x.
Z výborových schůzí je prováděn písemný zápis.
Z důvodu epidemiologické situace nebyly z plánu práce na rok 2020 splněny body 4) Zúčastnit se okrskového kola soutěže v požárním sportu a 7) Uspořádat 4. dubna 6. ročník soutěže TFA.
Revizní rada konstatuje, že je řádně pečováno o majetek a techniku.

Kontrolní a revizní rada doporučuje schválit hospodaření sboru za rok 2020 a 2021 jako řádné.

Vyznamenání na valné hromadě SDH Metylovice 26.11.2021

Medaile za věrnost 10 let: Jiří Židek, Martin Koliba
Stužka za věrnost 30 let: Luděk Juřica, Alena Bílková, Bedřich Halata
Stužka za věrnost 60 let: Silvestr Pavlásek, Barbora Bílková
Čestné uznání Sboru dobrovolných hasičů: Kateřina Michalíková
Medaile Za příkladnou práci: Denisa Ryšková, Barbora Šigutová, Jiří Židek, Markéta Bílková, Martin Koliba, Iveta Kovalová, Radka Hazuchová, Alena Uhrová, Věra Karteczková, Anna Pečinková
Medaile Za zásluhy: Zuzana Bílková, Denisa Izvorská, Rudolf Mališ, Zuzana Juřicová, Radomír Rusina, Josef Šigut
Čestné uznání Krajského sdružení hasičů: Alena Bílková, Bedřich Halata
Medaile sv. Floriána: Gabriela Ryšková, Luděk Juřica, Jiří Ryška, Aleš Velička
Medaile KSH Moravskoslezského kraje: Radomír Herot, Anna Bílková, Pavel Šigut, Pavla Rusinová, Dagmar Jurečková, Jana Juřicová, Marie Konvičková
Medaile Za mimořádné zásluhy: Radomír Herot, Anna Bílková, Pavel Šigut, Pavla Rusinová, Dagmar Jurečková, Jana Juřicová, Marie Konvičková
Poděkování za úspěšnou reprezentaci obce Metylovice v Moravskoslezské lize v požárním útoku: Markéta Bílková, Kateřina Michalíková, Eliška Rybková, Denisa Ryšková, Martina Krejčí, Denisa Izvorská, Veronika Krpcová, Adéla Štandlová

Plán práce Sboru dobrovolných hasičů Metylovice na rok 2022
1) Uspořádat 25. ledna Hasičský bál
2) Sestavit plán školení výjezdové jednotky na rok 2022 a provádět školení na dané téma jednou měsíčně
3) Nadále se aktivně seznamovat s novou technikou, udržovat a pečovat o hasičskou výstroj a výzbroj, aby byla připravena k zásahu
4) Zúčastnit se okrskového kola soutěže v požárním sportu
5) Zapojit se do seriálu Moravskoslezské ligy
6) Pokračovat v přípravě mládeže
7) Uspořádat 9. dubna 7. ročník soutěže TFA
8) Uspořádat 2. července 56. ročník pohárové soutěže
9) Uspořádat 27. srpna 30. ročník Soutěže netradičních družstev
10) Postavit a skácet máj
11) Uskutečnit sběr železného šrotu
12) Navštěvovat naše členy při významných životních výročích
13) Uskutečnit 27. prosince výšlap na Ondřejník

Usnesení Valné hromady SDH Metylovice 26.11.2021

Valná hromada SDH Metylovice schvaluje:
– Zprávy výboru o činnosti sboru za roky 2020 a 2021
– Zprávu revizorů za roky 2020 a 2021
– Plán práce na rok 2022
– Delegáty na okrskovou valnou hromadu (starosta, velitel, vedoucí mládeže, zasloužilí hasiči)
– Delegáty na okresní Shromáždění představitelů sborů (starosta, zasloužilí hasiči)

Ukládá výboru:
– Nadále organizovat činnost Sboru dobrovolných hasičů dle usnesení VI. sjezdu SH ČMS
– Využívat případných nabídek na zvýšení odbornosti členů (kurzy, školení atd.)
– Průběžně kontrolovat plnění usnesení

Ukládá všem členům:
– Podílet se dle svých možností na práci ve Sboru dobrovolných hasičů
– Zúčastňovat se organizovaných schůzí, školení a výcviku
– Zaplatit členské příspěvky ve výši 200,- Kč